Baza
Wiedzy

PROBLEM, ROZWIĄZANIE, KONSEKWENCJE - dobór linii do wytłaczania

16.05.2016

Umiejętny dobór warunków przetwórstwa tworzyw sztucznych stanowi jeden z kluczowych elementów mających wpływ na jakość otrzymanych produktów, ich właściwości mechaniczne czy wygląd.

Właściwy dobór parametrów wytłaczania materiałów polimerowych wymaga znajomości ich właściwości, temperatur, w których ulegają uplastycznieniu bez ryzyka degradacji oraz zachowania pod wpływem innych czynników. Poszczególne elementy linii do wytłaczania tworzyw sztucznych muszą zapewnić możliwość otrzymania produktów o pożądanych kształtach i wymiarach, w związku z czym istotna jest znajomość takich zjawisk dotyczących polimerów, jak m.in. efekt Barusa czy różne typy skurczu.

P4220499Nieumiejętny dobór parametrów przetwórczych, a także niewłaściwa konstrukcja poszczególnych elementów urządzenia, niesie za sobą wyraźne negatywne konsekwencje. Zbyt niska temperatura poszczególnych stref układu uplastyczniającego nie pozwoli na właściwe  uplastycznienie tworzywa, które będzie generowało duże opory w trakcie procesu, natomiast źle dobrana prędkość ślimaków może wiązać się ze zbyt krótkim czasem jego przebywania w układzie i niewystarczającą homogenizacją.

Zbyt agresywne warunki spowodują degradację materiału, co prócz widocznych defektów powierzchni, wpływa na znaczne obniżenie właściwości mechanicznych wyrobu.

Niewłaściwa konstrukcja elementów wytłaczarki, takich jak np. głowica, przyczynia się do powstawania wad w wytłaczanym profilu – m.in. zapadnięć. Dodatkowo, wszystkie wymienione elementy oraz rodzaj tworzywa mają wpływ na kształt oraz wymiary wytłoczyny. Dopiero prawidłowe warunki na każdym etapie wytłaczania, pozwolą na otrzymanie produktu o pożądanych właściwościach.

linia laboratotyjna badanie tworzywo polimerBiorąc pod uwagę budowę fizyczną polimerów, wyróżnia się pośród nich dwie grupy, a mianowicie polimery termoplastyczne oraz chemoutwardzalne i termoutwardzalne, czyli tzw. duroplasty. Podstawowa różnica pomiędzy polimerami należącymi do wymienionych grup polega na tym, iż termoplasty, w przeciwieństwie do duroplastów, są zdolne do wielokrotnego przechodzenia w stan plastyczny pod wpływem ogrzewania do odpowiedniej temperatury, w związku z czym mogą być wielokrotnie przetwarzane.

Firma Zamak Mercator z powodzeniem prowadzi różnorodne badania dla firm zewnętrznych, podczas których korzystając z wiedzy i doświadczenia swojego personelu oraz wysokich możliwości przetwórczych produkowanych wytłaczarek, dobiera odpowiednie warunki wytłaczania tworzyw, nawet trudnych w przetwórstwie i daje możliwość otrzymania wysokiej jakości produktów. Zamak Mercator współpracuje z firmami polskimi oraz zagranicznymi, z różnorodnych gałęzi przemysłu, nawet tak wymagających jak lotnictwo czy branża energetyczna.

wytlaczarka linia laboratoryjna badanie polimeryIstotną kwestią, która pozwala na wytłaczanie produktów, które spełniają restrykcyjne wymogi jakościowe i pomyślnie przechodzą wszelkie testy wytrzymałościowe, jest rozkład temperatur na poszczególnych strefach układu uplastyczniającego oraz prędkość obrotowa ślimaków.

Ogromną zaletą wytłaczarek firmy Zamak Mercator jest wysoka stabilność zadanych parametrów, co szczególnie w przypadku temperatury ma istotny wpływ na właściwości otrzymanych wyrobów i niweluje ryzyko degradacji składników w sporządzanych kompozytach.

Z sukcesem prowadziliśmy różnorodne badania dotyczące otrzymywania m.in. kompozytów o osnowie z poliamidu, należącego do grupy polimerów kondensacyjnych czy z poliolefin np. polipropylenu, wzmacnianych drutem stalowym oraz ciągłym włóknem szklanym. Badania prowadzone były z użyciem jednoślimakowej wytłaczarki wyposażonej w ślimak o średnicy 32 mm.

Właściwy dobór parametrów wytłaczania oraz zapewnienie ich wysokiej stabilności oraz stałość pożądanych wymiarów wytłaczanego materiału, zapewniło także sukces w otrzymywaniu poliamidowej żyłki z regranulatu, przeznaczonej do spawania elementów z tworzyw sztucznych, która charakteryzowała się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i dzięki temu może być stosowana w tak wymagającej gałęzi przemysłu jak lotnictwo.

Inne typy badań dotyczyły otrzymywania materiałów kompozytowych, w których osnowę stanowiły termoplastyczne elastomery poliolefinowe (TPO), zaś jako napełniacze zastosowano różnorodne materiały, np. nanocelulozę czy kredę. Badania te przeprowadzono z zastosowaniem dwuślimakowej wytłaczarki o równoległych ślimakach, posiadających średnicę 2x24 mm.

Specjalne konstrukcje ślimaków oraz możliwość uzyskania wysokich momentów obrotowych, umożliwiają odpowiednie zdyspergowanie wszelkich napełniaczy w osnowie i przetwórstwo kompozycji trudnych do wytłaczania.

Licznik odwiedzin: 13622